Põhikiri

EESTI TEADUSLIK SELTS ROOTSIS

ESTNISKA LÄRDOMSSÄLLSKAPET I SVERIGE

(Uuendatud  10.03.2021)

I. Üldeeskirjad

 • 1. Eesti Teaduslik Selts Rootsis (rootsikeelse nimega Estniska Lärdomssällskapet i Sverige) (edaspidi ”Selts”) on aastal 1945 asutatud eeskätt eesti rahvusest teadlaste ja teadushuviliste organisatsioon Rootsis.
 • 2. Seltsi ülesanneteks on teadust, eriti eesti rahvuslikke teadusi, valgustada ja populariseerida, üldjuhul emakeeles, ning teadlastele oma tööde esitamist ja üllitamist võimaldada. Sellekohaselt on Seltsi tegevuseks peaasjalikult ettekandekoosolekud ja aastaraamatute väljaandmine ning Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli aastapäeva aktuse korraldamine.
 • 3. Seltsil on assotsiatsioonileping Eesti Teaduste Akadeemiaga aastast 1999. Selts on Rootsi Eestlaste Liidu liikmesorganisatsioon aastast 2016.
 • 4. Selts on mittetulundusühing ehk ideeline ühing.
 • 5. Seltsi juhatuse asukohaks on Stockholm. Selts asutab võimaluste järgi osakondi teistes linnades Rootsis. Selts võib teatud teaduse- ja kutsealade haritlaste organiseerumise huvides moodustada sektsioone.
 • 6. Seltsi aruandeaastaks on kalendriaasta.

II. Liikmed

 • 7. Seltsil on tegev-, ja auliikmed.
 • 8. Tegevliikmeks võtab vastu Seltsi juhatus sooviavaldaja kirjaliku avalduse alusel.
 • 9. Tegevliige maksab iga-aastast liikmemaksu. Tegevliikme, kes  kahe aasta vältel ei ole oma liikmemakse tasunud, võib Selts üldkoosoleku otsusega lugeda Seltsist lahkunuks.
 • 10. Auliikmeks võib Seltsi üldkoosolek juhatuse ettepanekul valida väljapaistvalt teeneka isiku. Auliikmel ei ole Seltsi vastu kohustusi.
 • 11. Liikme, kes teadlikult ja oluliselt kahjustab Seltsi, võib üldkoosolek otsustada liikmete nimestikust kustutada.
 • 12. Liige võib omal soovil ühingust välja astuda, andes sellest kirjalikult teada juhatusele.

III. Üldkoosolekud  

 • 13. Aasta-üldkoosolek peetakse iga tegevusaasta alguses, hiljemalt märtsi kuus.
 • 14. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku vajaduse korral kas juhatuse otsusel, revisjonikomisjoni või vähemalt viie liikme kirjalikul nõudmisel, hiljemalt neli nädalat pärast nõudmise esitamist.
 • 15. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, teatades liikmetele kirjalikult aja, koha ja päevakorra hiljemalt kaks nädalat ette. Kui koosolekul leitakse kutse selle sätte kohane olevat, on üldkoosolek otsustusvõimeline vaatamata kogunenud liikmete arvule.
 • 16. Aasta-üldkoosolek on Seltsi kõrgeim organ, mille pädevusse kuulub eriti:
 1. aruannete kinnitamine,
 2. tegevuskava vastuvõtmine,
 3. liikmemaksu määramine,
 4. eelarve vastuvõtmine,
 5. juhatuse valimine,
 6. revisjonikomisjoni valimine,
 7. valimiskomisjoni valimine
 8. uute osakondade ja sektsioonide kinnitamine,
 9. auliikmete valimine,
 10. põhikirja muutmine ja
 11. Seltsi lõpetamine.
 • 17. Üldkoosolekut juhatab esimees või abiesimees ja protokollib sekretär või abisekretär. Nende puudumisel valib koosolek juhataja ja/või protokollija. Protokolli kinnitavad üldkoosoleku poolt selleks valitud kaks liiget.
 • 18. Otsused liikme nimekirjast kustutamise kohta § 9 ja § 12 alusel, auliikme valimise, põhikirja muutmise ja Seltsi tegevuse lõpetamise kohta nõuavad üldkoosolekul osalevate tegevliikmete 2/3 häälteenamust. Teised päevakorraküsimused otsustatakse lihthäälteenamusega.

IV Juhatus

 • 19. Seltsi juhatus on 5 – kuni 8-liikmeline.
 • 20. Juhatus valitakse aasta-üldkoosoleku poolt üheks aastaks. Esimehe valib aasta-üldkoosolek eraldi. Teised juhatusliikmed valitakse üheskoos.
 • 21. Juhatuse pädevuses on eriti:
 1. Seltsi esindamine
 2. tegevliikmeks vastuvõtmine
 3. ettepaneku esitamine kedagi auliikmeks valida
 4. Seltsi kassa ja varade valdamine
 5. Seltsi arhiivi ja raamatute hoidmine
 6. ettekandekoosolekute ja muude ürituste korraldamine
 7. aruannete, tegevuskava ja eelarve koostamine
 8. üldkoosolekule kutsumine
 • 22. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui on koos vähemalt pool juhatust, nende hulgas esimees või tema ülesandel abiesimees.
 • 23. Juhatuse koosolekut juhatab esimees või abiesimees. Otsused protokollitakse. Juhatus teeb otsused lihthäälteenamusega, kusjuures häälte poolnemisel otsustab koosoleku juhataja hääl.

V. Revident

 • 24. Revident valitakse üheks aastaks. Revident ei kuulu juhatuse liikmete hulka.
 • 25. Revidendi ülesandeks on vähemalt üks kord aastas revideerida Seltsi tegevust, majandust ja raamatupidamist ning revisjoni kohta kirjalikult aru anda aasta-üldkoosolekule või erakorralisele üldkoosolekule.

VI. Valimiskomisjon

 • 26. Valimiskomisjon on kaheliikmeline ja valitakse üheks aastaks.
 • 27. Valimiskomisjoni ülesandeks on aasta-üldkoosoleku eel esimehe, ülejäänud juhatuse, revidendi ja valimiskomisjoni kandidaatide leidmine ja soovitamine.

VII. Seltsi lõpetamine

 • 28. Selts lõpetab oma tegevuse kahe järjestikuse aasta-üldkoosoleku otsusel, kusjuures määratakse Seltsi kassa, omakapitali, arhiivi, raamatute ja muu vara üldine saatus ning valitakse likvideerimiskomisjon.
 • 29. Likvideerimiskomisjon on Seltsi lõpetamise tegelikuks läbiviijaks, kes protokollib üleantava vara ja asjad ning oma tehingud üksikasjalikult. Seltsi tegevuse lõpetamisel ning peale võlgade likvideerimist annetatakse allesjäänud varad seltsi tegevuse põhimõtetega sarnase eesmärgi kasuks.
 • 30. Erakorralises olukorras astub vastavaid samme Seltsi juhatus.